ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το aliceonboard.com είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (η «Ιστοσελίδα»), το οποίο ανήκει στην εταιρεία ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (η «Εταιρεία») με έδρα στην Αθήνα, οδός Μαρκορά 28, 111 41, με ΑΦΜ 101780037, ΔΟΥ ΙΑ Αθηνών.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις Χρήσης και πώλησης (οι «Όροι Χρήσης») διέπουν τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ της Εταιρείας και κάθε φυσικού προσώπου (ο «Πελάτης») που επιθυμεί να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας και να προβεί σε αγορά των προϊόντων που διατίθενται μέσω αυτής.

Για να μπορεί να έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ο επισκέπτης  καλείται να διαβάσει τους παρόντες Όρους Χρήσης καθώς με την είσοδο του τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση και  αποδέχεται τους όρους αυτούς.

Προ της χρήσης της ιστοσελίδας, η εταιρεία συνιστά και προτρέπει όλους τους επισκέπτες και πελάτες να διαβάσουν με επιμέλεια τους παρόντες όρους πώλησης ιδιαίτερα αναφορικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης και την πολιτική τιμών και πληρωμών καθώς και να επισκέπτονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα για την εξέταση τυχόν τροποιήσεων των παρόντων όρων.  Εάν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε από τους όρους χρήσης και τις πολιτικές, αναφορές, δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που περιγράφονται στους παρόντες όρους χρήσης, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε την ιστσελίδα.

Κάθε Πελάτης που προβαίνει σε αγορά προϊόντων από την Ιστοσελίδα θεωρείται ότι έχει πλήρως και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης, ως ενδεχόμενα τροποποιημένοι ισχύουν κατά την ημέρα της παραγγελίας.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν για όλη την περίοδο κατά την οποία προσφέρονται οι υπηρεσίες από την Ιστοσελίδα.

Το aliceonboard.com μπορεί κατ΄ανέλεγκτο και μονομερές δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης χωρίς προειδοποίηση. Οι επισκέπτες και Πελάτες οφείλουν να ελέγχουν τακτικά πιθανές τροποποιήσεις. Οι τροποποιημένοι Όροι Χρήσης θα ισχύουν μόνο για τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται μετά την τροποποίηση. Σε περίπτωση που οι αλλαγές γίνονται σε εκτέλεση επιταγής Νόμου ή Κυβερνητικής ή άλλης αρμόδιας Αρχής, τότε οι αλλαγές ίσως ισχύσουν και σε παραγγελίες που έχετε ήδη κάνει. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα σας ενημερώσει σχετικά.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ

Η χρήση της Ιστοσελίδας απευθύνεται αποκλειστικά σε ιδιώτες πελάτες ηλικίας άνω των δέκα οκτώ (18) ετών, που έχουν δικαίωμα και δικαιοπρακτική ικανότητα, αποκλειομένων των επαγγελματιών και λοιπών εμπόρων λιανικού εμπορίου. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε παραγγελία που σαφώς υπερβαίνει ή φαίνεται να υπερβαίνει τις συνήθεις ανάγκες του μέσου καταναλωτή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 4 αντικείμενα από το μοντέλο, το χρώμα ή το αντικείμενο).

Η πελατεία δεν περιορίζεται γεωγραφικά. Η Εταιρεία, όμως, συμφωνεί και αποδέχεται να παραδίδει σε Πελάτες που κατοικούν εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας. Για όλες τις άλλες χώρες, ο Πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία μέσω της τοποθεσίας "επικοινωνία" για πληροφορίες σχετικά με τα τέλη μεταφοράς και την μέθοδο και τον χρόνο παράδοσης.

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

Δυνατότητα χρήσης της Ιστοσελίδας και αγοράς των προϊόντων έχουν μόνον όσα φυσικά πρόσωπα έχουν εγγραφεί ως Πελάτες/Μέλη και η οποία εγγραφή γίνεται με την δημιουργία ενός λογαριασμού χρήσης (Λογαριασμός). Με τη δημιουργία του Λογαριασμού και την κτήση της ιδιότητας του Πελάτη/Μέλους και καθ’ όλη τη διάρκεια, που διατηρείτε την ιδιότητα αυτή, δηλώνετε και συμφωνείτε ανεπιφύλακτα: (α) ότι έχετε το δικαίωμα και την εξουσία να προβαίνετε σε παραγγελίες, (β) να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις μεθόδους, διαδικασίες και οδηγίες που περιγράφονται στην Ιστοσελίδα, ως αυτοί ενδεχόμενα τροποποιημένοι ισχύουν κατά πάντα χρόνο και (γ) ότι είστε και παραμένετε αποκλειστικά οικονομικά υπεύθυνος για τη χρήση της Ιστοσελίδας, και τις συμβατικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνετε με οιαδήποτε παραγγελία υποβάλετε.

Εγγραφή. Προκειμένου να εγγραφείτε ως Πελάτης/Μέλος και να αποκτήσετε Λογαριασμό, θα σας ζητηθεί να παράσχετε στην Εταιρεία ορισμένες πληροφορίες, όπως περιγράφονται στη φόρμα εγγραφής. Συμφωνείτε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες και να επιβεβαιώνετε και επικαιροποιείτε τις πληροφορίες κατά πάντα καιρό και σε κάθε περίπτωση που ζητηθεί από την Εταιρεία. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και περαιτέρω πληροφορίες, σε περίπτωση που θεωρεί ότι οι παρασχεθείσες πληροφορίες δεν είναι αρκετές ή ικανοποιητικές. Αναφορικά με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε διαβάστε σχετικό όρο κατωτέρω.

Κατά την εγγραφή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα όνομα χρήστη και ένα κωδικό πρόσβασης για το Λογαριασμό. Συμφωνείτε και είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη διαφύλαξη και τη διατήρηση του απορρήτου του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης, που χρησιμοποιείτε. Για λόγους ασφαλείας, το aliceonboard.com συνιστά την συχνή αλλαγή του προσωπικού κωδικού πρόσβασης. Αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία δύναται να υποθέτει καλόπιστα ότι κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας είστε εσείς ή πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό σας. Συμφωνείτε να μας ενημερώσετε αμέσως εάν υποψιάζεστε οποιαδήποτε παράνομη χρήση του Λογαριασμού.

Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας και με την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων στο παρόν, δεν επιτρέπεται:

  • να παραβιάζετε με οιονδήποτε τρόπο την κείμενη νομοθεσία ή τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων.
  • να παραβιάζετε τους παρόντες Όρους Χρήσης και το Συμφωνητικό Χρήσης και τις πολιτικές μας, ως αυτοί περιγράφονται στην Ιστοσελίδα.
  • να μην εκπληρώνετε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις, σχετικά με καταχωρηθείσες από το Λογαριασμό σας παραγγελίες.
  • να αντιγράφετε, τροποποιείτε ή διανέμετε δικαιώματα ή περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα, τις υποιστοσελίδες, τις υπηρεσίες ή τα εργαλεία μας ή τα πνευματικά δικαιώματα και τις εμπορικές ονομασίες της Εταιρείας και της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα σε συγκεκριμένους Πελάτες/Μέλη, να διαγράψει λογαριασμούς ή να ακυρώσει παραγγελίες κατά βούληση, σε περίπτωση που αντιληφθεί η Εταιρεία παραβίαση ή έστω και απόπειρα παραβίασης των ανωτέρω υποχρεώσεων. Σε περίπτωση ακύρωσης μίας παραγγελίας δεν θα υπάρξει καμία χρέωση στον πελάτη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Η ακύρωση μιας παραγγελίας μπορεί να ολοκληρωθεί εφόσον δεν έχει γίνει η αποστολή της παραγγελίας.

Η επιστροφή/αλλαγή μπορεί να γίνει είτε με

- άλλο μέγεθος του ίδιου είδους (εφόσον είναι διαθέσιμο),

- άλλο είδος (καλύπτοντας την όποια διαφορά τιμής υπάρχει)

- δημιουργία πιστωτικού υπολοίπου ίσης αξίας με το προιόν που επιθυμείτε να αλλάξετε. Το κουπόνι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε μία επόμενη αγορά σας, εντός 6 μηνων. 

Σημείωση: Επιστροφές εκπτωτικών ειδών μπορούν να γίνουν μόνο σε περίπτωση αλλαγής μεγέθους εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα νούμερα.

Στη σπάνια περίπτωση αποστολής λανθασμένου ή ελαττωματικού προϊόντος, το aliceonboard.com οφείλει να αποδεχτεί την επιστροφή του προϊόντος, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημέρων από την ημερομηνία παραλαβής. Το προϊόν, θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, και η συσκευασία του να μην έχει ανοιχτεί, να είναι σφραγισμένη. Το Aliceonboard.com θα αναλάβει φυσικά τα έξοδα αποστολής τους προιόντος, πλην του κόστους αντικαταβολής.

Η επιστροφή των χρημάτων θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που το aliceonboard.com θα τα παραλάβει. Η επιστροφή μπορεί να γίνει και με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του πελάτη, τον οποίο θα γνωστοποιήσει στο aliceonboard.com έγκαιρα και εγγράφως.

Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε είτε με τηλεφωνικά στο 211 800 8645,  είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: info@aliceonboard.gr.

ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

Η Εταιρεία σας παρέχει μία προσωρινή άδεια για να έχετε πρόσβαση και να κάνετε προσωπική χρήση της Ιστοσελίδας. Η άδεια αυτή δεν σας δίνει το δικαίωμα να κατεβάσετε στο σκληρό σας δίσκο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, εκτός από το caching που κάνει ο browser που χρησιμοποιείτε, αλλά ούτε και να αλλάξετε το οτιδήποτε, εκτός και αν έχετε γραπτή άδεια από την Εταιρεία. Η άδεια αυτή δεν σας επιτρέπει να πουλήσετε ή να χρησιμοποιήσετε εμπορικά την Ιστοσελίδα και τα περιεχόμενα του, τις λίστες των προϊόντων, τις περιγραφές τους και τις τιμές τους. Απαγορεύεται επίσης ρητά κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας, κάθε κατέβασμα, αποθήκευση ή αντιγραφή των πληροφοριών προς ωφέλεια κάποιου άλλου έμπορου. Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων data mining, robots ή άλλων εργαλείων εξαγωγής και συλλογής δεδομένων.

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα με τρόπο που θα διακόψει ή υπάρχει περίπτωση να διακόψει την πρόσβαση σε αυτήν ή θα αλλοιώσει ή καταστρέψει το περιεχόμενό της. Έκαστος Πελάτης/Μέλος παραμένει υπεύθυνος για όλα τα δεδομένα που στέλνονται από τον υπολογιστή του προς την Ιστοσελίδα και υποχρεούστε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μόνο για νόμιμους σκοπούς. Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας για αποστολή παράνομου, προσβλητικού, ανήθικου ή απειλητικού υλικού ή προς το σκοπό παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων προσώπων ή για την αποστολή υλικού που συμπεριλαμβάνει ιούς, πολιτική προπαγάνδα, διαφημιστικό υλικό, γράμματα αλυσίδας (chain letters), μαζικά ηλεκτρονικά μηνύματα ή άχρηστα (spam) ηλεκτρονικά μηνύματα.

Απαγορεύεται η χρήση ψεύτικης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η χρήση ονόματος και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλου ατόμου και γενικά η χρήση πληροφοριών που παραπληροφορούν σχετικά με την ταυτότητα του αποστολέα.

Όλο το υλικό που αποστέλλεται από Πελάτες/Μέλη στην Ιστοσελίδα (εκτός από τα δεδομένα που προστατεύονται από ιδιωτικό απόρρητο), το aliceonboard.com θα τα εκλάβει ως μη εμπιστευτικό και μπορεί να το χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς καμία υποχρέωση από την πλευρά της Εταιρείας και χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση του αποστολέα. Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να βεβαιώσετε ότι είστε ο κάτοχος πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό που στέλνεται στην Ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που υπάρξει απαίτηση για παραβίαση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας για υλικό που έχετε στείλει στην Ιστοσελίδα , τότε αναλαμβάνεται την υποχρέωση να αποδείξετε ότι το υλικό σας ανήκει καθώς και να αποζημιώσετε τον ενάγοντα αν δικαιωθεί στο δικαστήριο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ-ΣΗΜΑΤΑ

Όλο το περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, κειμένων, καθώς επίσης και των σημάτων που εμφανίζονται, των ονομάτων προϊόντων, προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαίκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων «περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας» και είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων.

Ως όρος «πνευματική ιδιοκτησία» ορίζεται κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως ευρεσιτεχνία, δικαίωμα ευρεσιτεχνίας ή υπόδειγμα χρησιμότητας, κατάθεση αίτησης ευρεσιτεχνίας, υποδείγματος χρησιμότητας ή δικαίωμα για κατάθεση αίτησης ευρεσιτεχνίας ή υποδείγματος χρησιμότητας, πνευματικό δημιούργημα λόγου και τέχνης, ηθικό δικαίωμα και συγγενικό δικαίωμα με την έννοια του Νόμου 2121/1993 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, (όπως ισχύει), εμπορικό μυστικό, εμπορική επωνυμία, ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα εμπορικών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων, δικαίωμα στην επιχείρηση, τεχνογνωσία, σχέδιο, υπόδειγμα, σχέδιο ιστοσελίδας, όνομα τομέα (internet domain name), πρόγραμμα υπολογιστή, υλική και άυλη ιδιόκτητη πληροφορία και διαδικασία, αλγόριθμος, μαθηματική φόρμουλα και οποιοδήποτε άλλο άυλο δικαίωμα, είτε αυτό έχει κατατεθεί είτε όχι, της αυτής μορφής.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε με ή χωρίς αντάλλαγμα αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, αλλοίωση, αναπαραγωγή, πώληση, αναδημοσίευση, εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματική ή περιληπτικά) που παρέχεται στο δικτυακό αυτό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο δίχως τη προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη και δεν αποτελούν ένδειξη ούτε μια σύσταση από εμάς τα συγκεκριμένα προμηθευτές.

Το σήμα aliceonboard.com καθώς και οιαδήποτε άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Εταιρεία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που δεν παρέχεται από την Εταιρεία, με οποιοδήποτε τρόπο που είναι πιθανό να προκαλέσει σύγχυση στους πελάτες ή με οποιοδήποτε τρόπο που υποτιμούν ή να απαξιώνει τις επιχειρήσεις μας ή την Εταιρεία.

Κάθε παράνομη χρήση τερματίζει αυτόματα την προσωρινή άδεια χρήσης που έχει δοθεί από την Εταιρεία στον επισκέπτη.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του Alice on Board υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει το Alice on Board είναι τα ακόλουθα:
Προσωπικά δεδομένα: Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα Alice on Board χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα -το e-mail σας, ένα όνομα χρήστη και ένα password, διεύθυνση αποστολής και κινητό τηλέφωνο- μόνο όταν προχωρήσετε σε παραγγελία υπηρεσιών ή προϊόντων.

Πληροφορίες που αφορούν αγορά υπηρεσιών και προϊόντων: Τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι το ονοματεπώνυμο σας, ένα σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας) και αριθμό κινητού τηλεφώνου (στην περίπτωση που χρειαζόμαστε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας από την εταιρεία ταχυμεταφορών που είναι υπεύθυνη να σας παραδώσει την παραγγελία),


Δεδομένα παραστατικού
Στην περίπτωση που κόψετε τιμολόγιο χρειαζόμαστε το όνομα της εταιρείας, ΑΦΜ, και διεύθυνση της έδρας της.

IP Διευθύνσεις
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο Alice on Board αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την ασφάλεια των συναλλαγών.

Cookies
Για να μπορούν να προσφέρουν προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies. Τα cookies χωρίζονται σε μόνιμα και session: τα μόνιμα cookies παραμένουν στο σκληρό σας δίσκο και αφού τελειώσετε την επίσκεψή σας, μνημονεύοντας μια μεγάλη γκάμα στοιχείων τα οποία χρησιμοποιούνται για την επόμενη επίσκεψη.
Τα session cookies χρησιμοποιούνται μόνο για να αναγνωρίσουν ότι μπαίνετε στο site, ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητείτε password σε όλες τις σελίδες που περιλαμβάνουν συναλλαγή στοιχείων. Αυτά σβήνονται αμέσως αφού φύγετε από το site. Το Alice on Board χρησιμοποιεί session cookies: για να μη σας ζητάμε συνεχώς password όταν επισκέπτεστε τις σελίδες μας, θα πρέπει να σας αναγνωρίζουμε όταν εισέρχεστε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Newsletters:
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα εγγραφεί στα newsletter του Alice on Board.
 Η εγγραφή του χρήστη μπορεί να γίνει:
α. κατά την παραγγελία κάποιoυ προιόντος από το Alice on Board
β. από το ειδικό πεδίο στο τέλος κάθε σελίδας του site του Alice on Board

Κατά την εγγραφή του χρήστη στην λίστα συνδρομητών, η εταιρία μας συλλέγει το ονοματεπώνυμο και το email που παρέχεται από τον χρήστη και το οποίο αποθηκεύεται σε εφαρμογή διαχείρισης του ηλεκτρονικού καταστήματος, με σκοπό την αποστολή ενημερωτικών emails σχετικά με τις προσφορές και τα νέα του Alice on Board.
 Το email του χρήστη διατηρείται μέσα στην πλατφόρμα της εφαρμογής διαχείρισης του Alice on Board έως ότου ο ίδιος επιλέξει να απεγγραφεί από τα marketing emails. Η απεγγραφή μπορεί να γίνει μέσα από οποιοδήποτε email έχει λάβει ο χρήστης και αφού πατήσει το link “Διαγραφή από τη λίστα”/ Unsubscribe ή με την αποστολή ενός μηνύματος στο info@aliceonboard.gr με αίτημα τη διαγραφή από τη λίστα συνδρομητών.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Το Alice on Board διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το Alice on Board διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς.

Το Alice on Board μπορεί και είναι υποχρεωμένο να προσκομίσει (μετά από εξακρίβωση στοιχείων), αντίγραφο παραστατικού συναλλαγής, σε περίπτωση που κάποιος συναλλασσόμενος το ζητήσει, ακόμη κι αν ο τελευταίος δεν είναι ο άμεσος διαχειριστής της τιμολογημένης υπηρεσίας.

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του Alice on Board και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και προσφορές μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.).

Tα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του Alice on Board, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Alice on Board λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμένος Alice on Board τα οποία διαγράφονται εφόσον ζητηθεί.

Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης/Μέλος μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία, προκειμένου να ενημερώσει, διορθώσει ή διασταυρώσει το προσωπικό του αρχείο. Εάν κάποιος Πελάτης/Μέλος επιθυμεί να διαγραφούν ή να απενεργοποιηθούν οριστικά από τη βάση δεδομένων τα παρεχόμενα, μέσω της αίτησης εγγραφής, προσωπικά στοιχεία ή να αφαιρεθεί το όνομα από τη λίστα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα ή να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση και στον αριθμό τηλεφώνου αντίστοιχα, που βλέπετε παρακάτω:

E-Mail: info@aliceonboard.gr 

Αριθμός τηλεφώνου: 211 8008645

Είναι ευθύνη έκαστου Εγγεγραμμένου Χρήστη να διαβάσει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και σας προτείνουμε να την διαβάσετε και να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο για τον εαυτό σας. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να τροποποιείται από καιρό σε καιρό. 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (LINKS)

Το aliceonboard.com ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης μέσω δεσμών (links) σε άλλες ιστοσελίδες, καθώς και να προβάλει διαφημιστικά banners που ανήκουν σε τρίτους, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στη Εταιρεία μας. Ομοίως, πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στις ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου της Εταιρείας μας. Η διασύνδεση πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των επισκεπτών. Η ακρίβεια, οι εκτιθέμενες απόψεις και άλλοι συνδυασμοί που παρέχονται από τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες δεν ερευνώνται, δεν ελέγχονται, δεν διασταυρώνονται, δεν παρακολουθούνται ούτε προσυπογράφονται από την Εταιρεία. Για αυτό και το aliceonboard.com δεν εγγυάται ούτε δίδει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες καθώς και την πολιτική που ακολουθείται από αυτές σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτές. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία συμβουλεύει οι Πελάτες να διαβάζουν προσεκτικά την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν πριν την οποιαδήποτε χρήση τους. Επομένως, για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, ο επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστοσελίδα τρίτου μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στο aliceonboard.com, δεν σημαίνει ότι το aliceonboard.com εγκρίνει ή συστήνει ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τις ιστοσελίδες των τρίτων. Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει στον εξοπλισμό η το λογισμικό του Εγγεγραμμένου Χρήστη σαν αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας αυτής ή/και της σύνδεσής της με άλλες ιστοσελίδες ή με πηγές του διαδικτύου.

Περαιτέρω, στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μπορεί να συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό σκοπό, περιεχόμενο και χαρακτήρα. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του Πελάτη/Μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται ή αναφέρονται στην Ιστοσελίδα και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην Ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να του καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο aliceonboard.com προσφέρουμε είδη υψηλής ποιότητας προς πώληση, τα οποία και έχουν επιλεγεί και προμηθευτεί από σχεδιαστές, οίκους μόδας, κατασκευαστές και εμπόρους, μετά από ελέγχους ποιότητας. Τα κύρια χαρακτηριστικά - όπως δίνονται από τον κατασκευαστή- παρουσιάζονται  στην περιγραφή του κάθε προϊόντος, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή ακούσια προέκυψαν. Έτσι, μπορεί οι εικόνες που αντιστοιχούν στα προϊόντα μπορεί να μην ανταποκρίνονται επακριβώς στα υφάσματα όσον αφορά στα χρώματα εξαιτίας του προγράμματος ανάγνωσης του διαδικτύου (browser) ή της οθόνης που χρησιμοποιείται.. Στο aliceonboard.com προσπαθούμε ωστόσο, να είμαστε όσο πιο ακριβείς και λεπτομερείς γίνεται όσον αφορά στην περιγραφή των προϊόντων και φυσικά, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε περίπτωση που κάποια περιγραφή δεν σας ικανοποίησε.  Όλα τα προϊόντα μας διατίθενται με την αυθεντική ετικέτα του κατασκευαστή/σχεδιαστή

Οι αναγραφόμενες τιμές υπόκεινται σε αλλαγή, και εκφράζονται σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Φόρου Προστιθέμενης Αξίας), χωρίς να περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, τα προϊόντα τιμολογούνται με βάση τις τιμές που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της παραγγελίας από τον Πελάτη. Η τελική τιμή της παραγγελίας, υπολογίζεται στο τέλος, αφού προστεθούν τα έξοδα αποστολής και τα έξοδα συσκευασίας – εφόσον υπάρχουν- για τα οποία και ο επισκέπτης, ενημερώνεται κατά την παραγγελία.

Τυχόν προσφορές ισχύουν μόνον κατά το αναγραφόμενο χρονικό διάστημα και εφόσον υφίστανται διαθέσιμα τα προϊόντα. Και σε αυτή την περίπτωση αυτή, κρίσιμο χρονικό σημείο είναι η υποβολή της παραγγελίας από τον Πελάτη.

Υπάρχει η περίπτωση για τυχόν προσφορές να ισχύουν ειδικοί όροι. Στην περίπτωση αυτή, οι ειδικοί όροι δηλώνονται με σαφήνεια στο πλαίσιο της περιγραφής της προσφοράς και κατισχύουν των παρόντων γενικών Όρων.

Στη σελίδα κάθε προϊόντος αναφέρεται αν το προϊόν είναι σε διαθεσιμότητα ή όχι. Όλα τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα παραδίνονται άμεσα. Εάν ένα ή περισσότερα προϊόντα είναι διαθέσιμα ή όχι, ο Πελάτης ενημερώνεται κατά τη στιγμή, κατά την οποία τα επιλέγει.

Αν καταχωρηθούν δύο παραγγελίες ταυτόχρονα, για ένα μόνο προϊόν που απομένει, η Εταιρεία θα ενημερώνει τον πελάτη μέσω e-mail όσο το δυνατόν συντομότερα.

Εάν οιαδήποτε παραγγελία πρέπει να ακυρωθεί, διότι τα προϊόντα είναι μη διαθέσιμο (out of stock), τα σχετικά καταβληθέντα από τον Πελάτη ποσά θα επιστρέφονται άμεσα και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον όρο περί αλλαγών και επιστροφών.

Όταν το επίπεδο του stock μηδενιστεί, όπως αυτό έχει οριστεί από το Aliceonboard η επαναπαραγγελία τους εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα που δίνει η εκάστοτε μάρκα. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώνουμε για αυτό.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα προϊόντα παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας έως ότου η τιμή έχει πληρωθεί εξ ολοκλήρου.

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συνεχή ή ασφαλή πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τη λειτουργία αυτής, καθώς μπορεί να παρέμβουν διάφοροι παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της Εταιρείας. Παρότι η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να διατηρήσει τη συνεχή λειτουργία της Ιστοσελίδας, δεν μπορεί να την εγγυηθεί και δεν παρέχει καμία υπόσχεση ή εγγύηση (ρητή ή σιωπηρή) για τη διαθεσιμότητα αυτής και τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ή για δυσλειτουργία της. Συγκεκριμένα η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα εξαιτίας των οποίων προσφορές ή προσφορές τιμών καταχωρήθηκαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας με καθυστέρηση ή λανθασμένα. Η Ιστοσελίδα μπορεί προσωρινά να μην είναι διαθέσιμη μερικώς ή ολικώς, λόγω εργασιών συντήρησης ή άλλων λόγων, χωρίς οιοσδήποτε Πελάτης/Μέλος να μπορεί να εγείρει αξιώσεις κατά της Εταιρείας.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.

Οι παραγγελίες υποβάλλονται μέσω της Ιστοσελίδας. Προ της υποβολής της σχετικής παραγγελίας, ο Πελάτης υποχρεούται να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του μέσω του Λογαριασμού, κατόπιν να επιλέξει τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει και στη συνέχεια να υποβάλλει την παραγγελία. Ένα «καλάθι» χρησιμοποιείται για να επιτρέψει στον Πελάτη να επιλέξει εικονικά τα προϊόντα που επιθυμεί και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος. Ο Πελάτης μπορεί κατά πάντα χρόνο και προ της υποβολής της παραγγελίας του να τροποποιεί το περιεχόμενο του «καλαθιού» κατά την επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα. Η παραγγελία καταχωρείται, μόλις ο Πελάτης επιβεβαιώσει το περιεχόμενο αυτής και προβεί στην πληρωμή, μέσω των κατωτέρω προτεινόμενων τρόπων. Μέχρι την τελική καταχώριση της παραγγελίας ουδεμία υποχρέωση βαρύνει την Εταιρεία.

Η Εταιρεία συνιστά στους Πελάτες πριν την τελική καταχώρηση της παραγγελίας και πληρωμή, να ελέγχουν τα προϊόντα που έχουν επιλέξει καθώς και τις σχετικές τιμές και τιμολογήσεις. Η πληρωμή της παραγγελίας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των τιμών και του περιεχομένου της παραγγελίας, και ενεργεί ως τελική επικύρωση.

Μόλις καταχωρηθεί η παραγγελία, αποστέλλεται ενημερωτικό επιβεβαιωτικό e-mail στην καταχωρηθείσα από τον Πελάτη, όταν έγινε η παραγγελία ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας.

Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη σε περίπτωση λαθών στα στοιχεία επικοινωνίας που έδωσε ο Πελάτης, και τα οποία λάθη δεν επιτρέπουν στην Εταιρεία την έκδοση και αποστολή της επιβεβαίωσης.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα ηλεκτρονικά δεδομένα που φυλάσσονται από ηλεκτρονικό server επεξεργασία αρχείων της Εταιρείας, υπό λογικές συνθήκες ασφάλειας αποτελούν πλήρη απόδειξη αποδοχής των Όρων Χρήσης εκ μέρους του Πελάτη καθώς και απόδειξη του συνόλου των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη.

Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή από την εκτύπωση, τη λήψη και την τήρηση αντιγράφου αυτών των γενικών όρων σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή.

Η τιμή που αναγράφεται στην επιβεβαίωση παραγγελίας είναι συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και περιλαμβάνει μια ανάλυση του κόστους διεκπεραίωσης και παράδοσης της παραγγελίας.

Οι αγορές που καταβάλλεται για το ευρώ μόνο, σε μετρητά, κατά την ημέρα της πραγματικής παραγγελίας.

Η Εταιρεία κάνει σοβαρή και συνεχή προσπάθεια για να είναι σωστές οι τιμές που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Παρ όλα αυτά επειδή μερικές τιμές αλλάζουν, αλλά και επειδή μπορεί να γίνει κάποιο ανθρώπινο λάθος υπάρχει πάντα η πιθανότητα λανθασμένης αναγραφής τιμής. Κατά την επεξεργασία της παραγγελίας σας ελέγχουμε πάντα τις τιμές και σε περίπτωση που η σωστή τιμή είναι χαμηλότερη τότε διορθώνουμε το λάθος χρεώνοντας σας λιγότερα χρήματα. Η σωστή τιμή θα βρίσκετε και στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας σταλεί για την επιβεβαίωση της αποστολής της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που η κανονική τιμή είναι υψηλότερη τότε θα σας ενημερώσουμε ζητώντας οδηγίες για το αν θέλετε να ακυρώσουμε την παραγγελία ή να σας στείλουμε το προϊόν με την κανονική του τιμή.

 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Η έδρα της εταιρείας μας είναι στην οδό Μαρκορά 28, 111 41 Αθήνα

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Για οποιεσδήποτε απορίες, προτάσεις, συμβουλές, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ως εξής:

Με e-mail στη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@aliceonboard.com

Με επιστολή στη διεύθυνση: ΜΑΡΚΟΡΑ 28, 111 41 ΑΘΗΝΑ

Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο: 211 8008645. Η γραμμή αυτή θα είναι ανοιχτή από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 10:30 π.μ. εως 15:30 μμ.

 

ΕΥΘΥΝΗ

Η Εταιρεία καταβάλλει εύλογες προσπάθειες, ώστε οι περιγραφές των προϊόντων που πωλούνται μέσω της Ιστοσελίδας να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα, την ακρίβεια ή την εξαντλητική φύση των πληροφοριών που τίθενται στην Ιστοσελίδα. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για: (α) Έλλειψη σαφήνειας, τυχόν ανακρίβεια ή παράλειψη, σχετικά με τις πληροφορίες που διατίθενται στην Ιστοσελίδα, (β) Τυχόν ζημία που προκύπτει από δόλια επέμβαση από τρίτο πρόσωπο και συνεπάγεται τη μεταβολή των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα.

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη μη εκτέλεση της συμβάσεως πωλήσεως, όταν οφείλεται: (α) σε εξάντληση του προϊόντος ή (β) σε ανωτέρα βία, συμπεριλαμβανομένης της απεργίας στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών και των μέσων μεταφοράς και της επικοινωνίας ή (γ) σε καθυστέρηση ή σε λόγους εκτός ελέγχου και ευθύνης της Εταιρείας.

Η Ιστοσελίδα και η Εταιρεία δεν ευθύνονται για όποιες επιχειρηματικές απώλειες (συμπεριλαμβανομένων απωλειών κερδών, τζίρου, συμβολαίων, προβλεπόμενων αποταμιεύσεων, δεδομένων, καλής πίστης ή χαμένων επενδύσεων) ή για όποιες άλλες έμμεσες ή άμεσες απώλειες που δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη κατά τη αποδοχή των παρόντων Όρων ή για οιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία, ανεξαρτήτως αιτίας, φύσεως ή συνέπειας, που προκαλείται από πράξεις και παραλείψεις του ίδιου του Πελάτη ή οφείλονται σε αδυναμία ή μη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή/ και σε εμπιστοσύνη του Πελάτη σε οποιεσδήποτε πληροφορίες που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από την Ιστοσελίδα.

Δεδομένου ότι τα προϊόντα αφορούν παιδιά, εφιστάται η προσοχή των Πελατών αναφορικά με την σωστή και σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή χρήση των προϊόντων. Ουδεμία ευθύνη δύναται να βαρύνει την Εταιρεία για οιαδήποτε ζημία ή βλάβη που μπορεί να προκληθεί λόγω μη καλής χρήσης.

 

ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης περιλαμβάνουν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη, σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας και την παραγγελία και αγορά προϊόντων.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, ως ισχύουν κατά πάντα χρόνο έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς ορίζονται τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Εάν η Εταιρεία σε μία ή περισσότερες περιπτώσεις, δεν κάνει χρήση ενός ή περισσοτέρων δικαιωμάτων της, που απορρέουν από τους παρόντες Όρους δεν θα θεωρείται ότι παραιτήθηκε από τα δικαιώματά της αυτά και θα έχει δε το δικαίωμα να κάνει χρήση αυτών οποτεδήποτε, εκτός και εάν έχει ρητώς παραιτηθεί αυτών προηγουμένως.

Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή θα διαγράφεται και θα ισχύουν οι υπόλοιπες διατάξεις.